موقعیت های ماژول

موقعیت های ماژول

این قالب بیش از 72 موقعیت ماژول دارد

بنابراین شما می توانید به راحتی و با انعطاف بیشتری از آنها استفاده کنید.

Drawer

Toolbar

Toolbar L Toolbar R

Logo

Navbar

Slider

Heading

Breadcrumbs

Features

1 2 3 4 5 6

Top A

1 2 3 4 5 6

Top B

1 2 3 4 5 6

Top C

1 2 3 4 5 6

Top D

1 2 3 4 5 6

Expanded Top

1 2 3 4 5 6

Fullwidth Top

Main Top

1 2 3 4 5 6

Main Bottom

1 2 3 4 5 6

Sidebar

Sidebar A Sidebar B

Fullwidth Bottom

Expanded Bottom

1 2 3 4 5 6

Bottom A

1 2 3 4 5 6

Bottom B

1 2 3 4 5 6

Footer Menu

Footer L Footer R

Debug

Fixed

Fixed L Fixed R

آمار

عضویت در خبرنامه

آیا می خواهید از مجموعه های آموزشی جدید ما و پروژه های صنعتی مطلع شوید؟ بنابراین در خبرنامه ما مشترک شوید

نگران نباشید ما از اسپم متنفریم!