آموزش LS XG5000 ال اس ، 17 ، شیفت رجیستر Shift Register

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 16 ، تابع INC مقایسه

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو  

آموزش LS XG5000 ال اس ، 15 ، تابع INC تست

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 14 ، تایمر ماندگار

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 13 ، تایمر INC

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 12 ، تایمر مقایسه

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 11 ، چپگرد راستگرد

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 10 ، یکی به جای دیگری

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 9 ، یکی پس از دیگری

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو

آموزش LS XG5000 ال اس ، 8 ، خروجی Q0 تا Q31 ماژول های دیگر

آموزش PLC شرکت ال اس با نرم افزار XG5000 LS PLC دانلود ویدیو