صفحه اصلی / مطالب دسته بندی 'منوال آموزشی'

تنظیمات اترنت دستگاه های PAC سری 6000

تنظیم پارامتر های اترنت دستگاه های سری 6000 در Firmware های 2.45 و قبل از آن از طریق پورت سریال بوده و نحوه انجام آن در راهنمای کاربری دستگاه ذکر شده است .  اما در Firmware 2.46  سری 6000 اطلاعات مربوط به اترنت در کارت حافظه دستگاه و در فایلی به نام Config.sys قرار داده شده است .  بنابراین مستقل از باطری دستگاه می باشد .  بعد از بروز رسانی

راهنمای استفاده PACs 8360

معرفی محصول PACs 8360 یکی از محصولات خانواده PAC8000 است . که ابزار مناسبی برای سیستم های کنترل حرکت (Motion Control) و کنترل موتور ها می باشد . PACs 8360 دارای 2 کانال مجزا شامل Encoder ، ورودی دیجیتال و خروجی Pulse و Direction می باشد .  PACs 8360 می تواند سه سیگنال A و B و Z را از Encoder موتور خوانده و بر اساس آن ، در خروجی

راهنمای استفاده PACs 6400

معرفی محصول PACs 6400 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6380

معرفی محصول PACs 6380 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6370

معرفی محصول PACs 6370 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6250

معرفی محصول PACs 6250 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6131

معرفی محصول PACs 6131 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6130

معرفی محصول PACs 6130 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6120

معرفی محصول PACs 6120 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6110

معرفی محصول PACs 6110 یکی از محصولات خانواده PAC6000 می باشد که کلیه امکانات این خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا می باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی