صفحه اصلی / منوال آموزشی / فراروپایا / مطالب دسته بندی 'HMI'

راهنمای استفاده +PACs 7070

معرفي محصول +PACs 7070 يكي از محصولات خانواده PAC7000 مي باشد كه علاوه بر امكان طراحي صفحات HMI همانند يك PLC قابل برنامه ريزي است .  اين دستگاه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC ، Ethernet ، RTC  ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنين دارا بودن Webserver داخلي

راهنمای استفاده PACs 7070

معرفي محصول PACs7070 يكي از محصولات خانواده PAC7000 مي باشد كه علاوه بر امكان طراحي صفحات HMI همانند يك PLC قابل برنامه ريزي است .  اين دستگاه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC ، Ethernet ، RTC  ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنين دارا بودن Webserver داخلي و

راهنمای استفاده PACs 7035

معرفي محصول PACs7035 يكي از محصولات خانواده PAC7000 مي باشد كه علاوه بر امكان طراحي صفحات HMI همانند يك PLC قابل برنامه ريزي است .  اين دستگاه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC ، Ethernet ، RTC  ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنين دارا بودن Webserver داخلي و