اتوکلاو صنعتی

دستگاه اتوکلاو صنعتی در هر بیمارستانی باید مورد استفاده قرار گیرد .  از اتوکلاو جهت استریل تجهیزات مورد نیاز در اتاق عمل و هر گونه کار بهداشتی و پزشکی استفاده می شود .  آزمون ها و تست های مختلفی در اتوکلاو وجود دارد که همه آنها باید در سیستم اتوماسیون پیاده سازی شود .  اپراتور فقط آزمون مورد نظر را انتخاب و سپس استارت زده می شود .  پروسه از