خشک کن شالی

در این پروژه با استفاده از مشعل ، اقدام به خشک کن شالی می کنیم . دما و در صورت نیاز کارفرما ، رطوبت شالی کنترل و مانیتور می شود . در هر کارخانه بسته به نیاز تا 10 یا تعداد بیشتری از مشعل ها با یک سیستم اتوماسیون کنترل می شوند . هر مشعل دارای 6 مرحله و یا بسته به نیاز مراحل بیشتر برای خشک کن شالی است