کوره روتیشنال

در کوره روتیشنال ، با استفاده از قالب های از پیش طراحی شده ،  و موارد اولیه مخصوص و حرارت دادن و چرخش در جهت های مختلف ، می توانیم با ذوب آنها و شکل گیری لایه های مختلف روی هم ،  مخازن تحت فشار یا چند لایه ساخته شود .  نمونه آن را هم در مخازت استفاده شده در آپارتمان ها ، آبیاری تحت فشار مزارع ، پرورش آبزیان