برش ورق

در پروژه برش ورق ، مهم ترین پارامتر ، متراژ است که به صورت سانتی متر یا میلیمتر  ، باید در HMI وارد شود .  در این پروژه PLC و HMI دلتا در نظر گرفته شده است .  معمولا برای پایین آوردن هزینه سخت افزار ، از موتور های معمولی به جای استپر یا سروو استفاده می شود .  این موتور ها در هنگام توقف خطا خواهند داشت .  برای