سی ان سی کلید

در این پروژه با استفاده از دو محور سروو موتور ، تعداد 6 عدد سوراخ در سه عمق مختلف بر روی کلید ایجاد می شود .  عمق ها از قل قابل تعریف بوده و می توانیم هر یک از 729 حالت ممکن را انتخاب کنیم .  با این کار شما می توانید هر عمق دلخواه برای هر یک از سوراخ های روی کلید را ایجاد کنید .  در نهایت دستگاه