جوش پالس مغناطیسی

با استفاده از دستگاه جوش پالس الکترومغناطیسی ، با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی ، جوش سرد روی فلزات انجام میشود . یعنی از هیچ گونه حرارت ، یا مایع برای پر کردن جای جوش و یا حتی گاز استفاده نمی شود . زمان جوش دادن بسیار پایین در حد میکرو ثانیه است و استحکام و سختی جوش از فلز اولیه هم محکم تر خواهد بود . حتی شما می توانید