دستکش کار

در این پروژه دستکش های بافته شده با چرخ های مخصوص در ابتدای دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد . در چند مرحله دستکش ها در محلول های خاصی وارد می شود تا خاصیت نفوذ ناپذیری در قسمت کف دست و انگشت ها به دستکش های پارچه ای اضافه شود . نوع چرخش باید طوری باشد که موارد در کل سطح دستک کش به صورت یکسان پخش شوند . بعد