حفاری

در پروژه حفاری مواردی همچون میزان کشش ، طول و سرعت حفاری رو محاسبه می کنیم و بر روی HMI نمایش می دهیم . این پروژه با HMI کینکو و PLC دلتا انجام شده است . اما با هر برند دیگر نیز قابل پیاده سازی است . تمام المان های بالا دارای تنظیمات پیشرفته هستند که در صفحات جداگانه در نظر گرفته شده است . در صورتیکه پروژه ای مشابه