کوره با 80 مرحله

در این پروژه برای کوره 80 مرحله در نظر گرفته شده است . مقدار دما و زمان ماندن در آن مرحله توسط HMI قابل تنظیم است . امکان کالیبراسیون دما و نمودار آن و همچنین  ثبت آلارم ها در این پروژه وجود دارد . زمان به صورت دقیقه و ساعت برای هر مرحله تعریف می شود . مقدار دما هر مرحله ، هر چقدر باشد ، PLC فرمان رسیدن به